Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

فعالیت‏ های به نژادی در مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو) بر روی گیاه کلزا در سال90-89 آغاز گردید. پس از آن انجام فعالیت ‏های اصلاحی کلاسیک از جمله ارزیابی و مقایسه ژنوتیپ ‏های برتر و انجام تلاقی ‏های مناسب بین ارقام با خصوصیات متنوع و وارد کردن نتاج حاصله در پروژه­ های اصلاحی طی چندین نسل جهت دستیابی به ارقام و لاین‏ های جدید با صفات مطلوب از اهداف اساسی بخش به زراعی و به نژادی مرکز قرار گرفت.

در سال زراعی 97-96 بررسی ­ها روی مواد ژنتیکی حاصله، با هدف تولید ارقام آزاد گرده افشان (op) جدید و سازگار با مناطق مختلف در قالب طرح ‏های تحقیقاتی ارزیابی و گزینش در جمعیت‏های F3 و F5 حاصل تلاقی بین ارقام مختلف کلزا و با هدف تولید ارقام هیبرید در قالب طرح‏ های ایجاد لاین‏ های عقیم، نگهدارنده و رستورر اجرا شد. مجموعه اقدامات صورت گرفته از کاشت تا برداشت طرح ‏های مذکور از جمله عملیات وجین و تنک کردن، کدگذاری و نصب تابلو هر یک از لاین ‏ها و ارقام، توری‏گذاری لاین‏ ها و ارقام جهت ایزوله کردن گل ‏ها و جلوگیری از دگرگرده افشانی، انتخاب تک بوته‏ های برتر و دورگ‏ گیری‏های لازم در قالب تصاویری در زیر ارائه  می شود.