Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

گونه­های مختلف Phomopsis و Diaporthe که سبب پوسیدگی بذر و سوختگی ساقه و غلاف می­شوند،  می­توانند در بقایای گیاهی آلوده و خاک زنده بمانند.  این قارچ­ها روی بذر نیز می­توانند زنده بمانند (شکل 1.) و در صورت کاشت بذور آلوده، سوختگی فوموپسیسی گیاهچه می­تواند مشکل جدی را ایجاد کنند. بذور آلوده ممکن است قدرت جوانه­زنی را از دست داده و یا به کندی جوانه بزند. بذور آلوده جوانه زده، پوسته بذر ممکن است روی کوتیلدون­ها باقی مانده و از بذر جدا نشود. در این حالت پوسته بذر ممکن است دارای ظاهری کپک آلود و سفید باشد.

 

گیاهچه­های شدیدا آلوده متلاشی شده و از بین می­روند. سوختگی فوموپسیسی گیاهچه در شرایط آب و هوایی خنک و مرطوب از شدت بیشتری برخوردار است.

برخی اقدامات مدیریتی سوختگی فوموپسیسی گیاهچه:

برای کنترل این بیماری باید از بذور عاری از بیماری و دارای قوه نامیه بالا استفاده شود و از کشت بذور آلوده خودداری نمود.

شرایط بستر بذر جهت کشت باید مناسب باشد و از قارچ­کش مناسب جهت تیمار بذر در زمان کاشت استفاده شود.

 منبع:

Sweets, L.E., Wrather, A., Wright, S. 2008. Integrated Pest management: Soybean Diseases. Plant Protection programs, College of Agriculture and natural resources. University of Missouri.