در نیم‌قرن گذشته سویا از نظر میزان تولید پـس از گنـدم و ذرت در رده سـوم، و از نظـر ارزش غذایی پس از ذرت در رده دوم جهانی قرار داشته است. سویا گیاهی است که علاوه بر تولید دانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع گیاهی جهت تأمین روغن، سایر بخش‏های هوایی آن نیز به‌عنوان علوفه مورد استفاده قرار می‏گیرد. همچنین کشت این گیاه به دلیل تثبیت بیولوژیکی ازت، موجب تقویت خاک‏هاي زراعی می‏گردد. از دانه این گیاه بیش از 100نـوع فرآورده تجاري مختلف به دست می‏آید که مـی‏تـوان بـه محـصولات لبنـی ماننـد شـیر، پنیـر، مارگارین، فرآورده‌های دارویی مانند داروهاي ضد پوکی استخوان و ضـد سـرطان، محـصولات غذایی مانند نوشیدنی، شکلات و غیره اشاره کرد. با توجه به اهمیت گیاه سویا تأمین نیازهای غذایی انسان و دام، در  جدول ذیل به برخی از ارقام جدید شرکت‏های مهم تولیدکننده بذر  این محصول در خارج از کشور اشاره شده است

 

نام رقم نوع رقم سال آزادسازی مالک رقم کشور ویژگی
NSC Leroy RR2Y رقم 2016 Northstar Genetics کانادا واریته Roundup Ready 2 Yield، محدوده رسیدگی 6/000 (Crop Heat (CHU) Units 225/2)، فوق‌العاده زودرس در غرب کانادا، دارای ساختار رشدی نسبتاً بلند و راست، رنگ گل بنفش
Barron R2X هیبرید 2016 SeCan کانادا واریته Roundup Ready 2Xtend ، متحمل به علف‏کش رانداپ و  dicambaبرای کنترل علف‏هرز پهن‌برگ، محدوده رسیدگی 8/000 (CHU 250/2)، ارتفاع بلند و منشعب، نوع گیاه تهاجمی با پتانسیل عملکرد خوب برای دامنه‏ای از رسیدگی
NSC EXP 114 RR2X هیبرید 2016 Northstar Genetics کانادا زودرس،  محدوده رسیدگی 8/000(CHC 275/2-250/2)، متحمل به علف‏کش رانداپ و Dicamba، عادت رشدی بلند با پتانسیل عملکردی خوب، رنگ گل بنفش
22-61RY هیبرید 2017 DeKalb کانادا واریته جدید Roundup Ready 2 Yield ،  محدوده رسیدگی 9/000 (CHC 275/2)، ارتفاع متوسط تا بلند، ظهور گیاهچه بسیار خوب،  مناسب برای انواع خاک و عرض ردیف کاشت، تحمل خیلی خوب در برابر پوسیدگی ریشه Phytophthora، گیاهی با رشد عالی و مناسب شرایط رشدی سخت، حساس به نماتد سیست سویا
PS 00095 R2 هیبرید 2017 Pride Seeds کانادا واریته Roundup Ready 2 Yield،گروه رسیدگی 9/000 (CHU 2300-2150) دیررس مناسب مناطق با فصل رشد بسیار کوتاه، کارایی بهتر در ردیف کشت با عرض باریک، تحمل مزرعه‏ای خوب به پوسیدگی ریشه Phytophthora، مقاومت عالی به پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه
NSC Austin RR2Y هیبرید 2016 Northstar Genetics کانادا دارای عملکرد بسیار قوی، محدوده رسیدگی 3/00 (CHU 375/2)، مقاومت بالا به پوسیدگی اسکلروتینیایی،  مناسب خاک­های با حاصلخیزی بالا
P005T13R هیبرید 2016 Pioneer Hi-bred کانادا عملکرد بالا، متحمل به گلایفوزیت، محدوده رسیدگی 3/00 (CHU 400/2)، با پایداری خیلی خوب، ظهور گیاهچه خوب جهت پوشش اولیه زمین
Barker R2X هیبرید 2016 SeCan کانادا واریته Roundup Ready 2 Xtend ، محدوده رسیدگی 5/00 (CHU 425/2) ، متحمل به رانداپ و Dicamba برای کنترل علف هرز پهن‌برگ، نیمه متحمل به Iron Deficiency Chlorosis، دارای ژن مقاومت به پوسیدگی ریشه Phytophthora و نماتد سیست سویا
DKB005-52 هیبرید 2016 DeKalb کانادا واریته  Roundup Ready 2 Xtend ، محدوده رسیدگی 5/00 (CHU 425/2)، ارتفاع متوسط با پایداری خیلی خوب، دارای خصوصیات عالی زراعی شامل تحمل خیلی خوب به پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، مقاوم به نماتد سیست، تحمل عالی به پوسیدگی ریشه Phytophthora، مناسب برای انواع خاک و عرض ردیف کاشت
Marduk R2X الیت 2016 Brett Young کانادا واریته Roundup Ready 2 Xtend، محدوده رسیدگی 5/00 (CHU 425/2)، متحمل به گلایفوسیت و Dicamba، دارای خصوصیات زراعی مناسب، ارتفاع متوسط تا بلند، نیمه متحمل به IDC، مقاومت خوب به Phytophthora، مقاوم به نماتد سیست و کارایی خوب در برابر  پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه
NSC Starbuck RR2X هیبرید 2017 Northstar Genetics کانادا واریته Roundup Ready 2 Xtend ، محدوده رسیدگی5/00 (CHU 425/2)، متحمل به علف‏کش رانداپ، دارای عملکرد بالا و مناسب انواع خاک، مقاومت خوب به IDC ، متحمل به پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، با ایستادگی و ظاهر خوب در ارتفاع متوسط
P006T46R هیبرید 2016 Pioneer Hi-bred کانادا متحمل به گلایفوسیت، محدوده رسیدگی5/00 (CHU 425/2)، واریته‏ای خیلی پایدار و با عملکرد بالا برای غرب کانادا، تحمل خیلی خوب در خاک­های سنگین
PS 0055 R2 هیبرید 2015 Pride Seeds کانادا واریته new Roundup Ready 2 Yield ، محدوده رسیدگی5/00 (CHU 425/2)، متحمل به ICD، تحمل عالی به Phytophthora Rps 1k،  قابلیت پایداری و تحمل به بیماری خوب، سازگار به همه خاک­ها، تحمل تنش بسیار خوب و قابلیت کشت در شرایط بدون شخم یا کمترین شخم، مقاومت عالی به پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، دستیابی به بهترین عملکرد در عرض ردیف 7 تا 15 اینچ
PV 10s005 RR2 هیبرید 2017 Crop Production Services کانادا واریته Roundup Ready 2 Yield، محدوده رسیدگی5/00 (CHU 425/2)،  متوسط رس، عملکرد فوق‌العاده بالا، مقاومت در رده بالا به  پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، در ظهور گیاهچه پیشرو، قابلیت پایداری عالی، مناسب تولید بالا در عرض ردیف باریک و پهن
0066 XR هیبرید 2016 Pride Seeds کانادا واریته Roundup Ready 2 Xtend ، محدوده رسیدگی5/00 (CHU 425/2)، عملکرد بالا، متحمل به علف‏کش‏های رانداپ و Dicamba، قابلیت اطمینان استثنایی برای سهولت برداشت، تحمل مزرعه­ای خوب به پوسیدگی ریشه Phytophthora، مقاومت عالی به  پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، ارتفاع گیاه خوب در خاک‏های حاشیه­ای و سنگین
DS0067Z1 2016 Dow Seeds کانادا واریته Roundup Ready 2 Xtend ، محدوده رسیدگی5/00 (CHU 425/2)، عملکرد عالی، ظهور گیاهچه قوی و استقرار خوب، تحمل خوب به پوسیدگی ریشه Phytophthora
Lono R2 الیت 2015 Brett Young کانادا متوسط رس، محدوده رسیدگی5/00 (CHU 425/2)، طول غلاف عالی، ارتفاع متوسط تا بلند، مناسب تمامی فواصل ردیف کاشت، نیمه متحمل به IDC، تحمل عالی به پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه و پوسیدگی ریشه Phytophthora
Podaga R2 الیت 2015 Brett Young کانادا واریته New Roundup Ready 2 Yield ، محدوده رسیدگی 8/00 (CHU 525/2)، مناسب مناطق با فصل رشد طولانی، ارتفاع بلند، مناسب تمامی فواصل ردیف، تحمل خوب به پوسیدگی ریشه Phytophthora و پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، متحمل به IDC