جدول ذیل به معرفی بیمارهای گلرنگ  و ارائه راهکارهای مدیریتی بر علیه این عوامل می پردازد

ادامه مطلب: بیماریهای گلرنگ