Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

بادام ‏زمینی با نام علمی Arachis hypogaea از جمله دانه‏ های روغنی است که در کشور در سطح محدود کشت می‏ شود. تعدادی از بیمارگرهای مهم قارچی از این گیاه در دنیا گزارش شده است، با این وجود، مطالعات مشابه برای جداسازی و شناسایی این عوامل در کشور کم سابقه است. از این رو، بخش های مختلف تکاتو شامل بانک میکروارگانیسم‏ها با همکاری کلینیک گیاهپزشکی و بخش مولکولی، در راستای شناسایی عوامل بیمارگر بادام ‏زمینی در کشور و همچنین تکمیل اطلاعات بانک بذر تکاتو در خصوص حساسیت یا مقاومت ارقام موجود در این بانک به بیمارگرهای قارچی، اقدام به جداسازی، خالص ‏سازی، شناسایی مورفولوژیکی  و بزودی  برای ازمایشات مولکولی انها نیز اقدام خواهد شد.

peanut1

peanut3

peanut4

peanut5

peanut2