Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

 مجموعه فعالیتهای اصلی مجتمع در راستای خدمات رسانی به مراجعین:

1.  آمادگی عرضه بذور ژرم پلاسم دانه های روغنی موجود در بانک بذر خود در راستای فعالیتهای تحقیقاتی

2. آمادگی  عرضه میکرو ارگانیسم های موجود در بانک میکروارگانیسم های خود در  جهت انجام پروژه های علمی 

3. ارائه خدمات گیاهپزشکی  برای تمامی محصولات باغی و زراعی

4. مشاوره تخصصی در اجرای طرحهای کاربردی مرتبط با دانه های روغنی

5. همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی یا پژوهشگران  در قالب تفاهمنامه های همکاری  با دفتر مرکزی این مجتمع در تهران به منظور اجرای طرحهای صرفا کاربردی

...