Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

Page 1 of 4

سفارش نمونه
 1. تعهد نامه اخذ مواد ژنتیکی از مجتمع تکاتو 1-متقاضی متعهد می گردد مواد ژنتیکی سفارش داده شده را تنها برای استفاده در برنامه های تحقیقاتی اعم از بهزراعی و به نژادی و آموزشی دریافت و نگهداری نموده-هرگونه استفاده تجاری از مواد ژنتیکی ارائه شده یا اجزای آن و اطلاعات مربوط به آنها منوط به کسب مجوز و موافقت مجتمع تکاتو می باشد 2-متقاضی متعهد میشود تا از تکثیر موادژنتیکی دریافتی خودداری نموده و از هرگونه ادعایی در خصوص دریافت حقوق مالکیت معنوی بر روی مواد ژنتیکی دریافتی –اجزای آن و اطلاعات مرتبط با آن خودداری نماید . 3-متقاضی مواد ژنتیکی را برای استفاده در برنامه های تحقیقاتی در موسسه متبوع خود دریافت نموده و مجاز به واگذاری این مواد به طرف سومی نمی باشد . 4-متقاضی متعهد است تا اشخاص دیگری را که به واسطه وی به هرنحوی به این مواد دسترسی یافته و یا از آنها استفاده می کنند را به عنوان جزیی از این تعهد نامه محسوب نموده و متقاضی در مورد رعایت مفاد این تعهدنامه به وسیله آنان مسئولیت مستقیم دارد . 5-مجتمع تکاتو تنها اطلاعات موجود در هر نمونه را به متقاضی ارائه می دهد و صحت اطلاعات تاکسونومیکی-شناسنامه ای –سایر اطلاعات همراه نمونه –کیفیت بذور- قوه نامیه و خلوص بذور را تضمین نمی کند . 6-گواهی سلامت نمونه های وارداتی فقط تحت شرایط قید شده در گواهی سلامت مبدا ارقام واصله تایید می گردد و دریافت کننده ضمن سلب مسئولیت از مجتمع مسئولیت کامل رعایت مقررات قرنطینه و امنیت زیستی برای مواد ژنتیکی دریافت شده در کشور-منطقه یا موسسه مقصد را بر عهده دارد. 7-متقاضی متعهد می گردد که نام مجتمع تحقیقات و تولید بذر {تکاتو} شرکت توسعه کشت دانه های روغنی و مشخصات دقیق نمونه ها در کلیه مقالات و انتشاراتی که در خصوص این مواد یا نتایج حاصل از آنها صورت می گیرد را ذکر نماید . 8-متقاضی متعهد می گردد یک نسخه از گزارش نهایی تحقیقات خود را جهت نگهداری به مجتمع تحویل نماید . 9-متقاضی متعهد می گردد که نتایج ارزیابی های انجام شده بر روی نمونه ها را جهت تکمیل اطلاعات آنها به مرکز ارسال نماید . 10-شرکت توسعه کشت دانه های روغنی مخیر خواهد بود در صورت عدم رعایت هریک از مفاد 9 گانه قبلی نسبت به طرح دعوی در این خصوص اقدام و مطالبه خسارت نماید
 2. موارد فوق را قبول(*)
  ورودی نامعتبر
 3.  
 1. عنوان(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. آخرین مدرک تحصیلی(*)
  ورودی نامعتبر
 4. هدف استفاده از مواد ژنتیکی(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نام دانشگاه(*)
  ورودی نامعتبر
 6. استاد راهنما(*)
  ورودی نامعتبر
 7. نام شرکت خصوصی(*)
  ورودی نامعتبر
 8. نام سازمان/مرکز/نهاد دولتی(*)
  ورودی نامعتبر
 9. نام نمایندگی(*)
  ورودی نامعتبر
 10. منطقه مورد آزمایش(*)
  ورودی نامعتبر
  به عنوان مثال: روستای اناردین از شهرستان میاندرود مازندران
 11. شماره تلفن(*)
  ورودی نامعتبر
  مانند روبرو با قید کد شهرستان 01133344920
 12. همراه(*)
  ورودی نامعتبر
  مانند روبرو09112532760
 13. آدرس الکترونیک(*)
  ورودی نامعتبر
 14. نشانی(*)
  ورودی نامعتبر
  مانند روبرو: ساری- بلوار پاسداران- نبش کوچه شهید مطهری
 15.  
 1. نمونه مورد تقاضا(*)
  ورودی نامعتبر
 2. بذور دانه های روغنی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. قارچها(*)
  ورودی نامعتبر
 4. در صورتیکه کد مورد نظر محصول خود را می دانید در کادر روبرو با گذاشتن خط فاصله قید کنید در غیر اینصورت توضیحاتی در خصوص رقم مورد نظر خود بدهید تا ژنوتیپ مورد نظر شما در صورت موجود بودن در اختیار شما قرار داده شود
  ورودی نامعتبر
  بطور مثال: 856-925-102 یا یک رقم کتان زودرس یا یک رقم سویا متحمل به بیماری
 5.  
 1. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    بازآوریورودی نامعتبر
 2. تکمیل سفارش