قبل از شروع استخراج وسایل و بافرهای موردنیاز از قبل آماده‌ شده و در صورت لزوم در اتوکلاو استریل شدند. مراحل این روش به شرح ذیل می­باشد.

  1. قبل از شروع كار بافر استخراج CetylTerimetilAmoniomBromide) CTAB)را در دماي 65 درجه سانتي­گراد به مدت نيم ساعت در بن­ماري قرار داده كه هدف از انجام اين كار حل شدن مجدد نمك ها و يكنواخت شدن محلول مي­ باشد. ادامه مطلب: استخراج DNA به روش CTAB