Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

 • 1.تعیین نقشه راه، تعیین اولویت‌ها و برنامه سالیانه
 • 2.تدوین، برآورد اعتبار، دفاع از طرح‌های تدوین شده و اجرای طرح‏های کاربردی مرتبط
 • 3.ارتباط با دانشگاه‏ها، مراکز تحقیقاتی دولتی و سایر بخش‏های خصوصی داخلی و خارجی جهت مشارکت علمی و عملی جهتآشنایی با نیازهای تحقیقاتی معتبر و ایجاد شرایط برای استفاده از دانشجویان در رشته‏های مرتبط از طریق به‌کارگیری در برنامه‌های اجرایی
 • 4.مانیتورینگ داده‏ها، اطلاعات، نتایج و دستاوردهای داخلی و خارجی در جهت ارائه پیشنهادات و اجرای طرح‏های مد نظر
 • 5.ارائه فهرست دوره‏های فن‏آموزی و برگزاری آن‌ها چهار نوبت در سال در حوزه‌های مرتبط
 • 6.ارتقاء سطح علمی بخش و شرکت در دوره‏های فن آموزی مرتبط
 • 7.مستندسازی مدارک و اطلاعات در جهت توسعه کمی و کیفی بخش
 • 8.تهیه گزارشات مکتوب و مصور هفتگی طرح‏ها، گزارشات نهایی طرح‏ها، گزارشات مأموریت و بازدیدها، شرکت در دوره‏ها و برنامه‏های اجرایی و عملیاتی شرکت و ارائه گزارش
 • 9.ارائه راهکارهای نوین جهت به روز رسانی بخش در راستای اهداف کشور و شرکت
 • 10.مشارکت مستمر در تهیه خبرنامه و مطالب سایت تکاتو
 • 11.به‌کارگیری فن‌آوری‌ها و روش‌هاي نوين جهت سرعت بخشيدن و افزايش كارايي برنامه‌هاي تحقيقاتي
 • 12.بازدید از تمامی طرح‏های اجرایی و ارائه طرح‏های کاربردی مرتبط با مهندسی ژنتیک
 • 13.شرکت در دوره‌های آموزشی علمی مرتبط
 • 14.برآورد اعتبارات مورد نیاز متناسب با برنامه تدوین شده سالیانه برای پیشبرد اهداف اعم از طرح‏ها، مواد آزمایشی، وسایل و تجهیزات
 • 15.ارتباط و همکاری و تعامل نزدیک با سایر بخش‏های داخلی مرکز جهت‏ فعالیت‏های تیمی و تبادل اطلاعات
 • 16.حفظ اسرار و اطلاعات و جلوگیری از خروج اطلاعات، امکانات و تجهیزات و مواد آزمایشی درون بخشی
 • 17.شرکت در جلسات درون و برون‌سازمانی و ارائه نقطه نظرات علمی و پیشنهادات مرتبط
 • 18.انتشار یافته‏های علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی با مجوز مدیر مربوطه
 • 19.رعایت استانداردهای آزمایشگاهی و مزرعه‏ای و ایمنی لازم در اجرای طرح‏های تحقیقاتی
 • 20.تهیه بروشورها و مقالات علمی آموزشی مرتبط
 • 21.انجام اقدامات لازم در خصوص ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات دانه‌های روغنی از طریق مهندسی ژنتیک
 • 22.اجرای طرح‏های مرتبط با تولید محصولات و مواد نوترکیب و گیاهان تراریخته
 • 23.بررسی، شناسایی و جداسازی ژن‌های دخیل در واکنش‏های سازگار و ناسازگاری به آفات، بیماری‏ها و علف‏های هرز مرتبط با دانه‏های روغنی جهت کلون سازی
 • 24.ارزیابی پاسخ ژن‏های دفاعی در واکنش به تنش‌های زنده و غیر زنده در دانه‌های روغنی
 • 25.ارزیابی تنوع ژنتیکی بانک بذر به کمک نشانگرهای مولکولی
 • 26.بهبود ژنتیکی صفات مهم زراعی و اصلاحی در گیاهان دانه‏های روغنی روش‏های اصلاحی و مهندسی ژنتیک
 • 27.مطالعه ژنتیک مقاومت و تحمل به آفات، بیماری‏ها و علف‏های هرز و تنش‌های غیر زنده
 • 28.بررسی مکانیزم‏های کنترلی، واکنش گیاهان زراعی در پاسخ به تنش‏های محیطی
 • 29.شناسایی و دست ورزی ژنتیکی مسیرهای بیوشیمیایی دخیل در سنتز متابولیت‏های ثانویه در گیاهان زراعی و دارویی
 • 30.تولید بذور هیبرید تجاری در دانه های روغنی