Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

در پی فعالیتهای تحقیقاتی اصلاحی  انجام شده در 6 سال گذشته از طریق  انتخاب توده ایی  رقم  کلزا  زمان که یک رقم بهاره است و مناسب برای شرایط آب و هوایی مازندران، گلستان و قم می باشد که در سال جاری در مورخه 95/7/14 توسط کمیته معرفی ارقام در در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ثبت گردید .  یکی از ویژگی های اصلی این رقم متحمل به نژاد بیماریزایی PG2 قارچ عامل بیماری ساق سیاه کلزا ( فوما)  و تولید حداقل  میزان اقتصادی در شرایط مختلف آب و هوایی و محیطی می باشد

سایر مشخصات این رقم:

در پی فعالیتهای تحقیقاتی اصلاحی  انجام شده در 6 سال گذشته از طریق  انتخاب توده ایی  رقم  کلزا  زمان که یک رقم بهاره است و مناسب برای شرایط آب و هوایی مازندران، گلستان و قم می باشد که در سال جاری در مورخه 95/7/14 توسط کمیته معرفی ارقام در در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ثبت گردید .  یکی از ویژگی های اصلی این رقم متحمل به نژاد بیماریزایی PG2 قارچ عامل بیماری ساق سیاه کلزا ( فوما)  و تولید حداقل  میزان اقتصادی در شرایط مختلف آب و هوایی و محیطی می باشد

سایر مشخصات این رقم:

عملکرد

- متوسط عملکرد دانه:  حداقل 2000 کیلو گرم در هکتار  تقریبا در تمام شرایط

روغن و پروتئین

- متوسط درصد روغن: 43.41

- متوسط درصد پروتئین:18.38

اسید اروسیک و گلوکوزینولات

 گلوکوزینولات 5 میکرو مول بر گرم
اسید اروسیک:0.22 درصد

اجزاء عملکرد

ارتفاع 108.8 سانتی متر- تعدا خورجین 246.1 - دانه در خورجین: 23.08، 

مقاومت به بیماری ها یا آفات

تحمل به نژاد بیماریزای PG2 فوما