Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

در پی فعالیتهای تحقیقاتی اصلاحی  انجام شده در 6 سال گذشته از طریق اصلاح موتاسیونی رقم  کلزا مهتاب که یک رقم بهاره است و مناسب برای شرایط آب و هوایی مازندران، گلستان و قم می باشد که در سال جاری در مورخه 95/7/14 توسط کمیته معرفی ارقام در در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ثبت گردید.

سایر مشخصات این رقم:

در پی فعالیتهای تحقیقاتی اصلاحی  انجام شده در 6 سال گذشته از طریق اصلاح موتاسیونی رقم  کلزا مهتاب که یک رقم بهاره است و مناسب برای شرایط آب و هوایی مازندران، گلستان و قم می باشد که در سال جاری در مورخه 95/7/14 توسط کمیته معرفی ارقام در در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ثبت گردید.

سایر مشخصات این رقم:

عملکرد

- متوسط عملکرد دانه: 2774 کیلو گرم در هکتار در استان گلستان

روغن و پروتئین

- متوسط درصد روغن: 43.43

- متوسط درصد پروتئین:18.2

اسید اروسیک و گلوکوزینولات

 گلوکوزینولات 7.68 میکرو مول بر گرم

اجزاء عملکرد

تاریخ متوسط گلدهی 92 روز-وزن هزار دانه:5.22 گرم-  ارتفاع 88.8 سانتی متر- تعدا خورجین279.9

 

مقاومت به آفات و بیماریها

تحمل نسبی به اسکلروتینیا