Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

در پی فعالیتهای تحقیقاتی اصلاحی  انجام شده در 6 سال گذشته از طریق اصلاح موتاسیونی رقم  کلزا مهتاب که یک رقم بهاره است و مناسب برای شرایط آب و هوایی مازندران، گلستان و قم می باشد که در سال جاری در مورخه 95/7/14 توسط کمیته معرفی ارقام در در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ثبت گردید.

ادامه مطلب: کلزا رقم مهتاب

در پی فعالیتهای تحقیقاتی اصلاحی  انجام شده در 6 سال گذشته از طریق  انتخاب توده ایی  رقم  کلزا  زمان که یک رقم بهاره است و مناسب برای شرایط آب و هوایی مازندران، گلستان و قم می باشد که در سال جاری در مورخه 95/7/14 توسط کمیته معرفی ارقام در در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ثبت گردید .  یکی از ویژگی های اصلی این رقم متحمل به نژاد بیماریزایی PG2 قارچ عامل بیماری ساق سیاه کلزا ( فوما)  و تولید حداقل  میزان اقتصادی در شرایط مختلف آب و هوایی و محیطی می باشد

ادامه مطلب: کلزا رقم زمان