Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

در این شماره می خوانید:

سخن نخست

مقالات و  رویدادهای علمی

گل جالیز در کلزا

اصلاح محصولات روغنی جهت تولید پایدار: فرصت ها و محدودیت ها

جمعیت موتانت کلزا برای شناسایی تنوع ژنتیکی جدید با استفاده از tilling

ادامه مطلب: ماهنامه تحقیقات دانه های روغنی ویژه مرداد 98- شماره 93 منتشر گردید