Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

همانگونه که در قبل هم به آن اشاره شد شرکت توسعه کشت دانه های روغنی از ابتدای تاسیس با تکیه بر توانمندیهای موجود خود  برپایه استفاده از کادر کارآمد کارشناسی در استانهای مختلف فعالیتهای خود را اجرایی می نمود و در سایه برگزاری سمینارهای سالیانه زمینه هم اندیشی دست اندرکاران در محدوده های اقلیمی مختلف را فراهم می نمود ضمن آنکه بر گزاری هفته های ترویج دانه های روغنی از ابداعات این شرکت معظم فرا تخصصی می باشد.