Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

بعضی از موضوعات است که هیچ وقت از هم جدا نمی شوند اینها لازم وملزوم هم هستند و در گفتارها با هم به کار می روند مثل قفل و کلید - روز و شب و در عرصه کشاورزی و دانه های روغنی}" شرکت توسعه کشت دانه های روغنی است و کل دانه های روغنی کشور "هم از همین قاعده تبعیت می کنند .

از این شماره قصد دارم برای آشنا شدن همه دست اندرکاران با زحماتی که شرکت توسعه کشت دانه های روغنی برای توسعه کشت انواع دانه های روغنی در کشور از ابتدای تاسیس کشیده است از آرشیو شرکت تصاویری از زحمات همکاران قدیمیمان را به معرض نمایش عموم بگذارم شاید این اقدام بتواند ضمن روشن کردن زحمات کشیده شده برای خوانندگانی که شاید در زمان تهیه تصاویر به دنیا نیامده بودند دلپذیر و راه گشای آینده ای روشنی برای الگو برداری و تلاش به سان گذشتگان باشد و در کنار آن بتواند آرامش جاودانی را به همکارانمان که دیگر در قید حیات نیستند و ما از ثمره تلاشهای آنها در این جایگاه قرار گرفته ایم را اعطا نماید.

 کامبیز فروزان

مدیر بذر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

 

هفته ترویج- دانشکده کشاورزی شیراز سال 1349

 

سمینار زراعی سال 1349