اپلیکیشن GPS camera lite اپلیکیشنی با قابلیت  تصویر برداری مناطق مورد بازدید با یادداشت آمارهای هواشناسی و موقعیت جغرافیایی که می تواند در  ماموریت های همکاران و بازرسان کشت مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب: اپلیکیشن GPS Camera Lite