Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

در این شماره می خوانید:

سخن نخست

مقالات و  رویدادهای علمی

یک گام نزدیک تر به معرفی واریته های سویا متحمل به خشکی

مدیریت بیماریهای گیاهی با استفاده از روش های زراعی

شناسایی ژن پاکوتاهی در سویا با استفاده از نقشه ژنتیکی- توالی یابی و آنالیز لینکاژ

تاثیر نانو لوله های کربنی بر جوانه زنی و رشد بذور گوجه فرنگی ( قسمت دوم) 

ستون کشاورز

پرورش کتان- تولید و مدیریت

کلزا چه زمانی برای برداشت مستقیم با کمباین آماده است؟

مشخصات دانه و ارقام مورد استفاده بادام زمینی در ایران

گیاهپزشکی

مدیریت آفات سویا

تازه‏ های تولید و فناوری

رقم جدید سویای مقاوم به خشکی و علف کش

اخبار و رویدادها

گزارش فرصت تحقیقاتی در دانشگاه وسترن استرالیا بر روی بیماری ساق سیاه کلزا ( بخش دوم)

معرفی منابع علمی

مشاهده