Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

جهت بررسی عملکرد و همچنین تکثیر تعدادی از ارقام مختلف کلزای موجود در بانک بذر مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر، تعداد 330 رقم از گونه‌های مختلف کلزا در 15 بلوک در مزرعه تحقیقاتی شرکت واقع در اناردین کشت شدند که تصاویری از این مزرعه و مراحل اجرائی برداشت آن نشان داده شده است