Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

در این شماره می خوانید:

دیباچه

نگاهی به تکنولوژی مایه زنی بذر گیاهان لگومینه (قسمت دوم)

دیدگاه‏ ها در مورد ردیابی محصولات و مواد غذایی تراریخته (قسمت چهارم)

مدیریت بیماری‏ های گیاهی با استفاده از روش‏ های زراعی

بالنگوی شهری (Dragon's head)

قارچ‌ها و نقش آن ها در زندگی بشر (قسمت سوم)

پرورش کتان ـ تولید و مدیریت (قسمت ششم)

دانه چیا (قسمت سوم)

مشاهده