Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

در این شماره می خوانید:

پایداری عملکرد

اثرات زیست محیطی گیاهان تراریخته (GMO)

مدیریت بیماری های بادام زمینی 

اندوفیت های قارچی و نقش آن ها در حفاظت از گیاهان 

پروتئین کلزا: فرصت های آینده و دستورالعمل ها 

علف های هرز کتان 

اصلاح برای تولید مکانیزه کنجد در استرالیا

مشاهده