Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

 • 1 تعیین نقشه راه و تعیین اولویتها و برنامه سالیانه 
 • 2 تدوین، بر آورد اعتبار، دفاع از طرحهای تدوین شده و اجرای طرحهای کاربردی مرتبط
 • 3 ارتباط با دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی دولتی و سایر بخشهای خصوصی داخلی و خارجی جهت مشارکت علمی و عملی جهت آشنایی با نیازهای تحقیقاتی معتبر و ایجاد شرایط برای استفاده از دانشجویان در رشته های مرتبط از طریق به کار گیری در برنامه های اجرایی
 • 4 مونیتورینگ داده ها، اطلاعات و نتایج و دستاوردهای داخلی و خارجی در جهت ارائه پیشنهادات و اجرای طرحهای مد نظر
 • 5 ارائه فهرست دوره های فن آموزی و برگزاری آنها چهار نوبت در سال در حوزه های مرتبط
 • 6 ارتقاء سطح علمی بخش و شرکت در دوره های فن آموزی مرتبط
 • 7 مستند سازی مدارک و اطلاعات در جهت توسعه کمی و کیفی بخش
 •  8تهیه گزارشات مکتوب و مصور هفتگی طرحها، گزارشات نهایی طرحها، گزارشات ماموریت و بازدیدها، شرکت در دوره ها و برنامه های اجرایی و عملیاتی شرکت و ارائه گزارش
 • 9ارائه راهکارهای نوین جهت به روز رسانی بخش در راستای اهداف کشور و شرکت
 • 10 مشارکت مستمر در تهیه خبرنامه و مطالب سایت تکاتو
 • 11 بكارگيري فناوري‌ها و روش‌هاي نوين جهت سرعت بخشيدن و افزايش كارايي برنامه‌هاي تحقيقاتي
 • 12 بازدید از تمامی طرحهای اجرایی و ارائه طرحهای کاربردی مرتبط با بخش
 • 13 شرکت در دوره های آموزشی علمی مرتبط
 • 14 بر آورد اعتبارات مورد نیاز متنایب با برنامه تدوین شده سالیانه برای پیشبرد اهداف اعم از طرحها – مواد – وسایل و تجهیزات
 • 15 ارتباط و همکاری و تعامل نزدیک با سایر بخشهای داخلی مرکز جهت‏ فعالیتهای تیمی و تبادل اطلاعات
 • 16 حفظ اسرار و اطلاعات و جلوگیری از خروج اطلاعات، امکانات و تجهیزات و مواد آزمایشی درون بخشی
 • 17 شرکت در جلسات درون و برون سازمانی و ارائه نقطه نظرات علمی و پیشنهادات مرتبط
 • 18 انتشار یافته های علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی با مجوز مدیر مربوطه
 • 19 رعایت استانداردهای آزمایشگاهی و مزرعه ای و ایمنی لازم در اجرای طرحهای تحقیقاتی
 •  20تهیه بروشورها و مقالات علمی آموزشی مرتبط
 •  21شناسايي، ارزيابي منابع ژنتيكي دانه های روغنی داخلی و خارجی جهت پروژه های اصلاحی
 • 22 استفاده از روشهای کشت بافت و تکنیک های مرتبط برای کاهش زمان تولید گیاهان
 • 23 تولید ارقام و هیبریدهای جدید با قابلیت های ویژه برای مناطق مختلف کشور
 • 24 مدیریت بانک بذر لاینهای اصلاحی با هماهنگی بخش بانک بذر
 •  25استفاده از انواع تکنیکهای اصلاحی کلاسیک و پیشرفته برای تولید ارقام و هیبریدهای جدید با عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی مطلوب
 • 26 تهیه و مستند سازی تمامی اطلاعات مربوط به لاینها و نسل های اصلاحی از ابتدا تا زمان معرفی آن و ذخیره سازی در بانک بذر لاینها
 •  27اصلاح و معرفی ارقام و هیبریدهای م تحمل به تنش های زنده و غیر زنده
 •  28همکاری با بخش تحقیقات مولکولی، بیومتری و گیاهپزشکی جهت پیشبرد اهداف مد نظر