Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

در این شماره می خوانید

پایداری عملکرد

مدیریت بیماری های بادام زمینی

اندوفیت های قارچی و نقش آن ها در حفاظت از گیاهان 

اصلاح کلزا 

مدیریت بیماری های کتان

اصلاح برای تولید کنجد مکانیکی

مشاهده