Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

در این شماره می خوانید:

 دیباچه
برخی فعالیتهای انجام شده در مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر در سال 96
اندوفیت ها
ارزیابی پروتئین ها با روش SDS-PAGE
بیوتکنولوژی براسیکا
تحلیل مولفه های اصلی
مدیریت آفات بادام زمینی
کنترل علف های هرز در زراعت سویا
جوامع نقشه یابی 

 دریافت خبرنامه