Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

پذیرش مقاله علمی پژوهشی  با عنوان " ارزیابی کارآیی جدایه های تریکودرما در  مهار زیستی بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه" در مجله مهار زیستی در گیاهپزشکی


این مقاله حاصل چند سال کار پژوهشی در مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر  شرکت توسعه کشت دانه های روغنی بوده که برای جداسازی و معرفی و نهایتا فرمولاسیون جدایه های منتخب عوامل بیوکنترل گونه های مختلف تریکودرما صورت گرفت  است. پذیرش این مقاله را به نویسندگان آن تبریک  و برای آنها آرزوی موفقیت و پیشرفت آرزومندیم.
دریافت مقاله