Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

گونه‏ های جنس تریکودرما (Trichoderma sp. ) به عنوان عوامل بیولوژیک علیه بسیاری از بیمارگرهای گیاهی شناخته شده ‏اند. این گونه ‏ها به دلیل تولید آنزیم‏های تخریب‏ کننده دیواره سلولی می‏توانند برای تولید سموم بیولوژیک تجاری مورد استفاده قرار گیرند. گونه ‏های جنس تریکودرما معمولا در مناطق مختلف، موجودات غالب میکوفلور خاک هستند که این ممکن است به دلیل تنوع ظرفیت متابولیکی و ماهیت رقابتی آنها باشد. به دلیل این ویژگی‏ها، جدایه‏ های تریکودرما در تولید آنزیم‏ها و سایر متابولیت‏ها و همچنین بیوکنترل استفاده شده ‏اند.

در بانک میکروارگانیسم‏های مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)،  500 جدایه تریکودرمای جداسازی شده از خاک مناطق مختلف ایران نگهداری می‏ شود. برای ذخیره ‏سازی طولانی مدت جدایه‏ های قارچی، روش‏های متفاوتی وجود دارد. در این مرکز از دو روش انجماد خشک (Freeze Drying) و کشت روی محیط PCA در داخل ویال و یا لوله آزمایش استفاده می ‏شود. بر این اساس، در حال حاضر با تهیه کشت تازه هر جدایه روی محیط PCA، تهیه محیط مذکور در داخل ویال، انتقال پلاگ از پرگنه تازه قارچ به داخل ویال و در نهایت انجماد خشک جدایه، این روند پیگیری می‏ شود. ویال‏های حاوی هر جدایه، پس از طی این مراحل، در دمای 4 درجه سانتی‏گراد و 20- درجه سانتی‏گراد نگهداری خواهند شد.

photo 2018 01 31 15 56 02photo 2018 01 31 15 56 04photo 2018 01 31 15 56 08photo 2018 01 31 15 56 09photo 2018 01 31 15 56 10photo 2018 01 31 15 56 11photo 2018 01 31 15 56 17photo 2018 01 31 15 56 33