Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

در راستای  همگرایی و استفاده از ظرفیتهای تخصصی و اجرایی در حوزه دانه های روغنی  و پیرو  مذاکرات متعدد مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر  با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  مازندران و پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان، تفاهمنامه همکاری در اجرای  فعالیتهای مشترک  فیمابین  به طور همزمان و در قالب قراردادی جداگانه بین رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر بهمنیار ، سرپرست پژوهشکده  جناب آقای دکتر رنجبر با مدیر عامل شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  جناب آقای عطایی فر به امضا رسید. امید است این تفاهمنامه همکاری با بهره گیری از تجربه، توان و تخصص  طرفین، زمینه ای  باشد در  جهت تولید و تامین نیازهای داخلی کشور در حوزه بذور دانه های روغنی و مواد بیولوژیک و سایر صنایع وابسته

12

34