Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

با توجه به ضرورت ایجاد بستر مناسب فعالیتهای جاری برای بخش های مختلف آزمایشگاهی و اداری و پیرو  فعالیتهای انجام شده تا قبل از افتتاح سایت تکاتو و ضرورت ادامه پیش نیارهای  اجرایی مرکز، برخی از تصاویر مرتبط  با اقدامات انجام شده در 2 ماهه گذشته  جهت اطلاع از روند فعالیتهای اداری  در ذیل آمده است.

edari101.pngedari103.png