Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

لاین‏های بازگرداننده باوری (R-Lines) یکی از مهم‏ترین اجزاء بیولوژیکی جهت تولید هیبرید کلزا می‏باشند از این رو شناسایی ژنوتیپ‏های دارای ژن بازگرداننده باروری از اهمیت خاصی بر خوردار است. مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه‏ های روغنی با در اختیار داشتن طیف وسعی و متنوعی از ژنوتیپ‏های کلزا اقدام به غربالگری و ردیابی ژن مذکور با استفاده از تجهیزات آزمایشگاه بیوتکنولوژی کرده است و اکنون مرحله استخراج DNA تعداد 150 عدد از این ژنوتیپ‏ها به روش CTAB انجام شده است.

 gel