Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

از آنجايي كه بذر كلزا ريز مي باشد، ايجاد تراكم بوته كافي و سبز يكنواخت از مسائل مهمی می باشند که همواره در زراعت این گیاه مورد توجه است. قابل ذکر است در این مسئله یکنواختی خاک و شرایط آب و هوایی تاثیر گذار خواهند بود.

بنابراین معمولا در برخی از  طرحهای تحقیقاتی جهت دستیابی به سبز یکنواخت و افزايش سرعت رشد بوته در مراحل اولیه رشدی، توصیه می شود میزان بذر بیشتر برای کشت بکار گرفته شود و عملیات تنک و واکاری در مرحله رویشی (سه تا شش برگی) صورت گیرد. در این راستا عملیات تنک و واکاری طرح های اصلاحی کلزا در محوطه مجتمع، به منظور رسیدن به تراکم مطلوب و سبز یکنواخت طی 3 مرحله انجام شد.

p1017448
p1017448 p1017448
p1017449
p1017449 p1017449
p1017450
p1017450 p1017450
p1017454
p1017454 p1017454
p1017455
p1017455 p1017455