Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

در ادامه عملیات برداشت طرح احیا و ارزیابی ارقام مختلف بادام زمینی در هفته گذشته در مجموع بیش از 80 درصد ارقام کشت شده برداشت شد و شاخص­های مهم زراعی آنها نیز در حال اندازه گیری است.

صفات مورد بررسی شامل تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد می باشد. طرح مذکور در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و 85 تیمار (رقم) در ایستگاه تحقیقات تکاتو در ابتدای سال 93 اجرا گردید.

 

  

201411241779
201411241779 201411241779
201411241782
201411241782 201411241782
201411241783
201411241783 201411241783
201411241786
201411241786 201411241786
201411241789
201411241789 201411241789
201411241793
201411241793 201411241793
201411241796
201411241796 201411241796
201411241799
201411241799 201411241799
201411241801
201411241801 201411241801