Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

یکی از طرح های در دست اجرا در مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر « طرح ارزیابی کارآیی جدایه های مختلف تریکودرما در کنترل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی کلزا با عامل Sclerotinia sclerotiorum »

می باشد که در این طرح جدایه های تریکودرما در خاک استریل حاوی اسکلروت های قارچ اسکلروتینیا به کار گرفته شده و اثر آنها بررسی می شود. استریل نمودن خاک توسط رطوبت گرم و با استفاده از دستگاه اتوکلاو و در دمای حدود 120 درجه و به مدت نزدیک یک ساعت انجام می شود که یکی از اقدامات در حال انجام در این هفته  توسط همکاران ما در تکاتو در بخش کنترل بیولوژیک بوده است.

p1015910
p1015910 p1015910
p1015913
p1015913 p1015913
p1015915
p1015915 p1015915
p1015916
p1015916 p1015916