Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

 شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در حال حاضر 4 رقم کلزا را به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج  برای  ثبت  ارسال نموده و در این راستا قرار شد این چهار رقم در مناطق با شرایط ایزوله  در نمایندگی های گرگان و اردبیل اجرا گردد.

در نمایندگی گرگان  مصوب شد این ارقام با همکاری ریاست نمایندگی گرگان جناب آقای مهندس نوروزی  و همکاری کارشناسان آن نمایندگی آقایان مهندس فختوری، مهندس رضاپور و مهندس کرد افشار  با نظارت رئیس مجتمع تکاتو و هماهنگی مدیریت محترم بذر تحقیقات و اموزش کشت گردد.  لذا پس از اعلام شرایط اراضی مورد نظر  از جانب ریاست نمایندگی گرگان به تهران  به منظور تایید نهایی و شرایط مد نظر و منطبق با شرایط استاندارد تعریف شده برای تکثیر ارقام مذکور رئیس مجتمع تکاتو  پس از هماهنگی با ریاست محترم نمایندگی گرگان به اتفاق کارشناسان آن نمایندگی آقایان مهندس فختوری و مهندس کردافشار، برای بازدید از اراضی مذکور اقدام شد و پس از تایید شرایط  کشت ارقام در دست ثبت در صبح روز 93/8/11ساعت 5 صبح  رئیس مجتمع تکاتو  به اتفاق  یکی از کارشناسان مجتمع جناب آقای مهندس حق پناه، با بذور دو رقم از ارقام در دست ثبت مهتاب و زمان از مازندران عازم  گرگان شدند. پس از ورود به نمایندگی گرگان به اتفاق کارشناس مرکز جناب آقای مهندس رضاپور و هماهنگی های جناب آقای مهندس فختوری عازم خان ببین شدند.  زمینهای کاشت از قبل آماده سازی شده بود. پس از ورود دستگاه خطی کار  و تمییز کردن دستگاه با پمپ باد به منظور  اطمینان از عدم وجود  هر گونه بذر کلزا سایر ارقام  حدود 4 کیلو گرم از رقم  زمان در زمین مذکور به مساحت تقریبی 5200 متر کشت گردید. این عملیات تا ساعت 11  ادامه داشت. سپس پس از صرف صبحانه و پذیرایی در منطقه علی آباد با هماهنگی های قبلی انجام شده از جانب رئیس منطقه تقی آباد جناب آقای مهندس موحدی  و با حضور ریاست محترم نمایندگی گرگان جناب آقای مهندس نوروزی  و همراهی آقای مهندس رضاپور  عازم یکی از روستاهای حوالی گرگان شدیم. مجددا عملیات پاکسازی  در خصوص خطی کار آن منطقه انجام شد و  پس از تخمین میزان بذر  مورد نیاز برای کاشت حسب عملکرد دستگاه نهایتا حدود 4 کیلوگرم  از رقم در  دست ثبت  مهتاب در آنجا کشت گردید. این عملیات حدود ساعت 4 به اتمام رسید و پس از آن باران شدیدی شروع شد. تصاویر بیشتری از این عملیات بزودی بارگذاری خواهد شد

img_0273
img_0273 img_0273
img_0401
img_0401 img_0401
img_0402
img_0402 img_0402
img_0421
img_0421 img_0421
img_0434
img_0434 img_0434
img_0441
img_0441 img_0441
img_0450
img_0450 img_0450